pajoohaan.ir

  رهنما 8: اختران آسمان
در این کتاب از زندگانی بزرگان و مجتهدانی همچون شیخ طبرسی، شیخ بهایی، شیخ حرّ عاملی، شیخ هاشم قزوینی، آیت الله میلانی، علامه جعفری، علامه سیّدجلال الدین آشتیانی و شیخ مجتبی قزوینی سخن به میان آمده است وبررسی اجمالی بر روی آن بزرگواران داشته است.

continue_text

for_you

related_books

more