pajoohaan.ir

  هویت ملی در اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران
پژوهش در حوزه اندیشه سیاسی از منظر دینی در راستای شناخت مبانی، سرشت و ساختار آن در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ضرورتی انکارناپذیر یافته است. ژرف‌نگری در مبانی دینی مشتمل بر عقل و آموزه‌های وحیانی و عرف جامعۀ اسلامی ـ ایرانی، شرطی اساسی در پویایی پژوهش‌ها برای دستیابی به الگوی مطلوب حکومت اسلامی در دوره جدید است؛ ازاین‌رو شناخت، بازخوانی، بازنگری و بومی‌سازی مسائل علم و اندیشه سیاسی، جایگاه ویژه‌ای در این پژوهش‌ها دارند.
کتاب حاضر با هدف شناخت و بیان مؤلفه‌های هویت ملی ایرانی و بررسی و مقایسه آنها در اسناد فرادستی نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین وبرای بهره‌مندی دانشجویان عزیز و طلاب محترم علوم دینی تهیه شده است امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی و حوزوی، دیگر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

continue_text

for_you

related_books

more