pajoohaan.ir

  نقش سیاسی عدی بن حاتم در تاریخ اسلام
در این نوشتار کوشیده‌ایم با نگاهی مقایسه‌ای به رخدادهای دوران زندگی عدی‌بن‌حاتم، زوایای پیدا و پنهان زندگی سیاسی وی را بکاویم و موضع‌گیری‌های سیاسی او در دوران‌های مختلف را بنمایانیم. هرچند منابع تاریخی در این زمینه پر بار نبوده و نگاشته‌های درخور توجهی دراین‌باره نیافتیم، اما به منظور آگاهی خواننده از پیشینـه پژوهش‌های صورت گرفته، چندین نگاشته را برمی‌شماریم:
کتاب دیوان عدی‌بن‌حاتم، نوشته قیس العطار، محور اصلی مباحث این کتاب بررسی اشعار عدی‌بن‌حاتم است. از آن‌جا که عدی شاعری توانا بود، توانست ذوق و طبع شاعری خود را در دوران اسلام تقویت کرده و با جهت دادن به اشعارش شور و طراوت شعر اسلامی را به نمایش گذارد. در این کتاب سعی شده که این اشعار همراه با ماجرایی که باعث شد تا عدی این اشعار را بسراید، ذکر شود. نویسنده به جز اشعار عدی، در مورد نسب و چگونگی اسلام آوردن او نیز مطالبی آورده؛ سپس فهرستی از وقایع دوران زندگی عدی را ارائه داده است.

continue_text

for_you

related_books

more