pajoohaan.ir

  مولفه ها و ارزشهای اساسی انقلاب اسلامی ایران
پژوهش در حوزۀ اندیشۀ سیاسی از چشم‌انداز دینی در راستای شناخت مبانی، سرشت و ساختار آن در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ضرورتی انکارناپذیر یافته است. ژرف‌نگری در مبانی دینی مشتمل بر عقل و آموزه‌های وحیانی و عرف جامعۀ اسلامی - ایرانی، شرطی اساسی در پویایی پژوهش‌ها برای دستیابی به الگوی مطلوب حکومت اسلامی در دورۀ جدید است؛ ازاین‌رو شناخت، بازخوانی، بازنگری و بومی‌سازی مسائل علم و اندیشۀ سیاسی، جایگاه ویژه‌ای در این پژوهش‌ها دارند.

بی‌گمان قصد اولیۀ انقلاب اسلامی هدفمندی و ارتقای کیفیت زندگی مؤمنان بر اساس نص اسلامی بود. لازمۀ تحقق این هدف، تربیت اندیشمندان فراوان و انجام تحقیقات بروز، کارآمد و معتبر علمی بود که در این راستا با راهنمایی استادان و همکاری طلبه‌های دانش‌آموختۀ علوم سیاسی، زمینۀ شکل‌گیری پژوهشکدۀ علوم و اندیشه سیاسی در سال 1373 فراهم شد. تجربۀ نو و موفق این پژوهشگران در معرفی بخشی از میراث سیاسی عالمان شیعی و تألیف آثاری مستقل دربارۀ مسائل نوپدید سیاسی، زمینه را برای گسترش فعالیت‌های این مرکز و ارتقای آن به پژوهشکده‌ای مستقل فراهم کرد.
کتاب حاضر با هدف معرفی گفتمان اصلی و ارزش‌های انقلاب اسلامی برای بهره‌مندی مخاطبان در داخل و خارج ایران تهیه شده و امید است افزون بر جامعۀ دانشگاهی و حوزوی، علاقه‌مندان دیگر نیز از آن بهره‌مند شوند.

continue_text

for_you

related_books

more