pajoohaan.ir

  نقش روحانیت در دستاوردهای انقلاب اسلامی-pdf
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قرارگرفتن روحانیت در بالاترین سطح قدرت سیاسی از یک طرف و فراهم آمدن زمینه حضور آن در فرآیند تشکیل حکومت و اداره آن از سوی دیگر، روحانیت را وارد صحنه های اجتماعی جدیدی کرد.پی بردن به میزان موفقیت ها و قوت و ضعف ها در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی میتواند در بهینه کردن کارکرد روحانیت موثر باشد و به شبهات مخالفان و معاندان در این زمینه پاسخ بگوید.
مسلما این امر نیاز به بررسی و پژوهش در زمینه جایگاه و نقش روحانیت در دستاوردهای انقلاب اسلامی دارد که تحقیق حاضر در این راستا انجام گرفته و دغدغه اصلی آن تبیین نقش روحانیت در شکل گیری انقلاب اسلامی و دستاورد های آن است.

continue_text

for_you

related_books

more