pajoohaan.ir

ترور در ادبیات سیاسی و حقوقی روز به هر معنایی گرفته شود، می توان حدس زد که پیشینه آن به درازای تاریخ زندگی بشر باشد. چه اینکه شواهد و نمونه های تاریخی، این پدیده را بسی به گذشته دور می برد. اما گسترش ارتباطات از یک سو، پیشرفت فنّ آوری از سوی دیگر، و فزونی گرفتن دامنه دخل و تصرفات قدرت های سیاسی توسعه طلب از سوی سوم، پدیده تروریسم را به نقطه عطفی در نگاه های کنونی جهانی تبدیل کرده است.
در پژوهش درآمدی بر تروریسم پژوهی تلاش اصلی پژوهشگر معطوف به شناساندن موضوع تروریسم می باشد. این شناسایی خاستگاه شکل گیری تروریسم را تبیین و نسبت آن با حوزه سیاسیت را از جمله بر محور گونه شناسی تروریسم و تقسیماتی که در ادبیات سیاسی رایج در این باره وجود دارد، مانند تروریسم دولتی و غیردولتی، تروریسم بنیانگذار و غیر بنیانگذار، روشن کرده است.

مطالعه حقوقی تروریسم نیز از دیگر محورهای این پژوهش است. پژوهش با در میان گذاشتن پرسش هایی فقهی تلاش کرده تا محورهای مهم در عرصه بررسی فقهی موضوع را که باید از سوی فقیهان و صاحب نظران ساحت فقه به آن پرداخته شود. روشن کند.


بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

مقدمه: ضرورت مطالعه تروریسم در نگاه های بین رشته ای

بخش اول: روان شناسی تروریسم

بخش دوم: تروریسم و سیاست

بخش سوم: مطالعه حقوقی تروریسم

continue_text

for_you

related_books

more