pajoohaan.ir

حوزه مسائل زنان در عصر گفتمان حقوق بشر و دموکراسی، جایگاه گسترده ای را در پژوهش های اسلامی معاصر به خود اختصاص داده است. ارتباط نزدیک این حوزه به «خانواده» که در اسلام بستر بنیادین تربیت و تعالی جامعه اسلامی بر آن استوار گشته، بر اهمیت و حساسیت این حوزه در تحقیقات اسلامی افزوده است.

عملیاتی شدن دیدگاه های فقهی اسلام، در چهارچوب فقه قویم شیعه و در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران متوقف بر تبدیل آنها به قوانین حقوقی روزآمد و کارآمد است. یکی از بهترین راه کارها برای طی کردن روند چنین تبدیلی، نقد و بررسی عالمانه قوانین موجود در هر زمینه ای، بر پایه مبانی و ادله فقهی است.

حقوق مالی زوجه به نقد و بررسی یکی از مسائل مورد ابتلای جامعه دینی حقوق مالی زوجین می پردازد و ضمن یادآوری نقاط قوت و ضعف قوانین موجود، راه کارهایی را برای بهبود آن ارائه می دهد.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

بخش اول: کلیات

بخش دوم: اجرت المثل خدمات زوجه

بخش سوم: حقوق مالی مطلقه

بخش چهارم: تعدیل مهریه

continue_text

for_you

related_books

more