pajoohaan.ir

  ادبیات فارسی و فلسفه اسلامی
(*)(*)(*)( )( )
category: ادبیات
language: فارسی

3000 تومان

14000 تومان

buy_printed
فلسفه و ادبیات دو فعالیت فرهنگی و دو نماد پویایی هر تمدن است. فلسفه را می‌توان نمودار اندیشه، و ادبیات را نشانِ تخیل جامعۀ انسانی دانست. بدیهی است این دو حوزه در خاستگاه، روش و اهداف خود با یکدیگر تشابه و هماهنگی چندانی ندارند، اما بررسی تاریخ ادبیات و فلسفۀ ملل مختلف نشان می‌دهد که گاه این دو چه رابطۀ تنگاتنگی برقرار کرده‌ و در چه شاه‌کارهایی دست به دست هم داده‌اند.
فلسفۀ اسلامی از نخستین گام‌ها، پیوند خویش را با زبان و ادبیات فارسی ـ گاه پررنگ و پرفروغ و گاه سایه‌وار و کم‌نور ـ به نمایش گذاشته است. مسلمانان پس از آن‌که براثر فتوحات پیاپی خود اندلس، شمال افریقا و قسمت بزرگی از متصرفات آسیایی روم شرقی و تمام شاهنشاهی ساسانی را به اطاعت خود درآوردند، امپراتوری جدید دینی ترتیب دادند که از ملت‌ها و تمدن‌های گوناگون تشکیل می‌شد. نتیجۀ چنین رویدادی برخورد و تضارب اندیشه‌ها و آراء مختلف بود. ترجمه‌ها آغاز شد و بحث و جدل‌ها سرگرفت. فلسفۀ اسلامی از مجموع آموزه‌های علوم عقلی یونانی‌، سریانی، ایرانی و به انگیزۀ تطابق با معارف کلامی قرآنی پدید آمد. به گواهی تاریخ اغلب فلاسفۀ بزرگ جهان اسلام از میان ایرانیانِ اندیشور برخاستند که البته آثار خویش را به زبان علمی آن روز، یعنی عربی می‌نگاشتند. ابوعلی سینا نخستین و بزرگ‌ترین فیلسوف اسلامی است که به خود جرئت داد و اثری کاملاً فلسفی را به زبان فارسی به رشتۀ تحریر درآورد. این نقطۀ آغاز تعامل میان فلسفۀ اسلامی و ادبیات فارسی بود.

continue_text

for_you

related_books

more