pajoohaan.ir

  دانش نامه قرآن پژوهان ایران
این اثر به معرفی قرآن پژوهانی می پردازد که دارای آثار تالیفی و پژوهشی در حوزه علوم و معارف قرآنی بوده و خدمات علمی خود را در داخل کشور ارائه می کنند و هدف آن فراهم کردن زمینه شناخت پژوهشگران حوزه علوم و معارف قرآنی و نیز ارتباط علمی با آنان است به گونه ای که مدیران پژوهشی، آموزشی و فرهنگی بتوانند با استفاده از این منبع، به راحتی به اطلاعات مفیدی از قرآن پژوهان دست یابند و در صورت لزوم برای شکل گیری خدمات متقابل علمی و پژوهشی در قالب رهبری اجرای طرح ها، راهنمایی و نظارت بر تحقیقات، مشاوره و گفتگوهای علمی با آنان ارتباط برقرار کنند.

continue_text

for_you

related_books

more