pajoohaan.ir

تعهد را می توان هسته مرکزی روابط قراردادی انسان ها در نظام های حقوقی مختلف دانست. در قرآن کریم نیز با وجود جمله «اوفوا بالعقود» که ممکن است برای حجیت و رسمیت دادن به هر عقد عقلایی کافی باشد، کبرای کلی «ان العهد کان مسئولا» با موضوعیت دادن به رکن اصلی هر عقد عقلایی بیان شده است.

به طور معمول در تمام روابط قراردادی، تعهداتی بر طرفین بار می شود. در مواردی که اجرای این تعهدات با موانعی روبرو می شود که انجام عمل حقوقی منافی با تعهد سابق و در نتیجه منافی با حق متعهدله از آن جمله است. تعهد و حق مذکور ممکن است اثر مستقیم یک عقد عهدی یا شرط فعل یا اثر غیرمستقیم یک عقد تملیکی، شرط نتیجه یا یکی از خیارات باشد. در مورد ضمانت اجرای این گونه اعمال حقوقی سه نظریه صحت، بطلان و عدم نفوذ مطرح شده است.

این تحقیق در اغلب موارد نظریه عدم نفوذ را ترجیح داده است تا آنجا که می توان با صرف نظر کردن از مواردی محدود، عدم نفوذ معامله منافی با حق متعهدله را به عنوان یک نظریه عمومی تلقی کرد.بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

فصل اول: مفاهیم و مبانی

فصل دوم: عقود تملیکی و عهدی

فصل سوم: شروط ضمن عقد

فصل چهارم: تصرفات منافی با حق خیار

continue_text

for_you

related_books

more