pajoohaan.ir

در مقدمه این کتاب آمده است: برخورداری قضات از نزاهت، آنان را در زمره شریف ترین انسان ها قرار می دهد. از این رو برخورداری از مصونیت، زیبنده آنان است تا از تعرض سرکشان عدالت در امان مانند. با این حال آنان از جنس بشرند و از خطا و اشتباه مصون نیستند و از طرفی، طبیعت قضاوت و دادرسی و نقص تشکیلات قضایی نیز بر این احتمال می افزاید، لذا بدون مسئولیت، حق مفهوم عینی خود را از دست می دهد و صرفا جنبه ذهنی پیدا می کند.

در این مقدمه افزوده شده است: در پژوهش بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضایی تلاش شده است تا به سئوالات مطرح در این زمینه پاسخ داده شود؛ سئوالاتی مانند اینکه گستره مسئولیت و مصونیت قضایی تا کجاست؟ در کجا قاضی و در کجا حکومت ضامن است؟ جبران چه خسارتی بر عهده قاضی و حکومت است؟ چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؟


بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

بخش اول: مسئولیت شخصی تصمیم گیرندگان قضایی در فقه و حقوق اسلامی

بخش دوم: مسئولیت مدنی دولت در برابر تصمیمات زیان بار قضایی

بخش سوم: آیین رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات زیان بار قضایی

continue_text

for_you

related_books

more