pajoohaan.ir

  فرهنگ واژگان فارسی ؛ فرانسه-pdf

1000 تومان

2400 تومان

buy_printed
بدون تردید فراگیری زبان، نیازمند مجموعه ای از مولفه های تاثیرگذار در فرایند یادگیر و تسلط بر آن محسوب می شود. هر زبان حداقل از دو بخش مفردات و ترکیبات زبانی تشکیل می شود که صد البته تا زمانی که فراگیران به میدان بهره گیری از جملات و ترکیبات زبانی باساختار واسلوب گرامری ویا دستور زبانی خاص وارد نشوند،نمی توان به فراگیری زبان آنان اطمینان حاصل نمود ولی بدیهی است از آن جایی که جملات از ترکیب و تالیف واژه ها به وجود می آیند، فهم دقیق معنای هر واژه در بکارگیری صحیح آنان در جملات از نقش غیر قابل اجتناب و تاثیر گذاری برخوردار است. کتاب حاضر یکی از چند جلد فرهنگ واژگانی است که در بردارنده مفردات و واژگان آموزشی کتاب های درسی این مجموعه می باشد که با وسواس و دقت زیاد تهیه و ترجمه شده است.

continue_text

related_books

more