pajoohaan.ir

احساس جنسی و اندام‌های مربوط به آن بخش مهمی از وجود انسان را شکل می‌دهد. در روان‌شناسی فلسفی یکی از قوای انسان «قوه شهویه» نام دارد که بخشی از آن به نیازهای جنسی مربوط می‌شود. ارضای غریزۀ جنسی یکی از نخستین نیازهای بشری از آغاز خلقت تا امروز است. اگر این نیاز در ساختار تکوینی آدمی پیش‌بینی نشده بود یا کشش چندانی به ارضای آن وجود نداشت، نسل بشر تداوم نمی‌یافت. در هر جامعه و مکتبی ارضای غریزۀ جنسی اصولی دارد که در صورتِ رعایت نکردن آن، رفتارهای جنسی نابهنجاری بروز خواهد کرد.
سبک زندگی اسلامی که بر اساس آموزه‌های قرآن و فرهنگ اهل‌بیت‰ بنا شده است، به مسائل جنسی بی‌توجه نیست. تربیت جنسی عبارت است از: فرایند مدیریت، مراقبت و تأمین نیاز جنسی که متناسب با دوره‌های مختلف رشد و تعریف درستِ غریزۀ جنسی در آن دوره، راهبردها و راهکارهای مناسب را ارائه می‌دهد.
در این‌ بین، یکی از مباحث اساسی و بسیار پیچیده، آموزش جنسی است. توجه به این موضوع از آن ‌رو ضروری است که...

continue_text

for_you

related_books

more