pajoohaan.ir

این کتاب با مرور تاریخچه مجازات ها و پرداختن به مباحثی چون امضایی بودن نوع مجازات های رایج در فقه اسلامی، طریقی بودن یا موضوعیت داشتن آنها را برای رویایی با بزهکاری در جوامع امروزی به بحث گذاشته است و برضرورت تفکیک جرایم جنسی که صرفا دارای ماهیت غیر اخلاقی و در حوزه امور خصوصی اند از جرایم علیه عفت عمومی تاکید نموده است.


بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

فصل اول: اهداف مجازات‌های اسلامی

فصل دوم : اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی مستوجب حد

فصل سوم: اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی تعزیری

فصل چهارم: اهداف مجازات‌ها در جرایم مضر به عفت عمومی

فصل پنجم: اجرای حدود در صورت تزاحم

continue_text

for_you

related_books

more