pajoohaan.ir

  بررسی برخی از شیوه های تعمیق بینش دینی
عمق بخشیدن به باورهای سیاسی مردم از ضرورت های هر جامعه مسلمان و پیشروست، زیرا عاملی است که دولت اسلامی را در اجرای برنامه های عالی انسانی و الهی یاری می رساند و پایه های آن را استحکام می بخشد. اگر برترین زمامدار در جامعه حضور داشته باشد، اما مردم از نقش و وظیفه خویش غافل باشند، زمینه های استقرار عدالت و اجرای قوانین الهی فراهم نخواهد شد.
کتاب حاضر با تحقیق در منابع دینی به بررسی برخی از شیوه ها و راه کارهای تعمیقِ بینشِ سیاسی پرداخته است

continue_text

for_you

related_books

more