pajoohaan.ir

  درسنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
تستاین پژوهش برآن است تا با تکیه بر علوم میان‌رشته‌ای همچون زبان‌شناسی، روان‌شناسی، علوم آموزش و پرورش و... دریچه‌ای به سوی آموزش زبان فارسی به خارجیان بگشاید. مطالب این اثر به‌وسیله پژوهش‌های کتابخانه‌ای، تحقیقات میدانی و دانش تجربی نگارنده در زمینه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان فراهم آمده است.
بخش اوّل کتاب کلّیات و اصول آموزش زبان به خارجیان، تاریخچه آموزش زبان خارجی دوم در جهان و بعضی مقدّمات دیگر را شامل می‌شود.
بخش دوم با نگاهی انتقادی، وضعیت آموزش زبان فارسی در ایران را بررسی کرده و با گذری بر سیر آموزش زبان فارسی به‌عنوان زبان خارجی در ایران، با ارائه یک طرح درس، به معرّفی «روش سازمان‌دهی منطقی کلام، با تکیه بر واژگان و ساخت‌های دستوری» برای آموزش زبان فارسی می‌پردازد.

continue_text

for_you

related_books

more