pajoohaan.ir

  فرهنگنامه مولفان اسلامی جلد چهارم (قرن ششم هجری و مجاهیل)
تأکید اسلام بر کسب علم و دانش از نخستین روزهای ظهور سبب شد مسلمانان این مهم را وظیفه ای شرعی بدانند و آن را بر بسیاری از امور مقدم
دارند؛ به طوری که در سال های آغازین عصر مدنی که مسلمانان نیاز اقتصادی فراوانی داشتند، فدیه اسیران را آموزش افرادی از بی سوادان خود
قرار دادند. با گسترش قلمرو اسلام و آشنایی مسلمانان با سرزمین های دیگر و علوم مختلف تکاپوی آنان برای آموختن بیشتر شد.مشاهده
دستاوردهای علمی سرزمین های فتح شده و مجاور آنان را در فهم و یادگیری بیشتر مصمم و زمینه رشد و توسعه دانش های مختلف را فراهم کرد.
فرصت های پیش آمده برای برخی امامان شیعه مانند امام باقر و امام صادق علیهماالسلام نیز مسیر پیشرفت را هموارتر کرد. دانش دوستی برخی حاکمان نیز
سبب رونق برخی علوم گردید و دانشمندان مسلمان آثار کم نظیری در علوم مختلف در جهان اسلام پدید آوردند و پایه گذار تمدنی شدند که پس از
قرن ها هنوز مایه افتخار است و از آن به عظمت یاد می شود. دانشمندان مسلمان علاوه بر علوم دینی دانش های وارداتی را نیز به خوبی پرورش
دادند و ضمن توسعه و غنابخشی به علوم مختلف دستاوردهای تازه ای به جهانیان عرضه داشتند. درک عظمت این فعالیت های علمی نیاز امروز
جامعه اسلامی به شمار می رود؛ چراکه بخش مهمی از هویت علمی و تمدنی مسلمانان است و همین ضرورت معرفی آثار آنان را می نماید؛ نکته ای
که از دیرباز توجه دانشمندان را برانگیخته و آثاری در این زمینه پدید آورده اندکه در خور امتنان است؛ اما برخی اشکالات و کاستی ها و عدم
جامعیت و کارآمدنبودن برای فارسی زبانان بازنگری و تدوین آثار جدید را ضروری ساخت. ضرورت پرداخت به این مسئله در جلد نخست
به تفصیل آمده است.

continue_text

related_books

more