pajoohaan.ir

حکمت سیاسی متعالیه مکتبی نوظهور در عرصه معرفت سیاسی است که در چند سال اخیر برخی از فرهیختگان تلاش کردهاند آن را به دانش پژوهان سیاست و فلسفه معرفی کنند. این اثر در این راستا تألیف شده است و در نوع خود نسبت به آثار دیگر مفصلتر بوده و دورنمای مناسبی از کلیات حکمت سیاسی متعالیه ارائه میدهد. طرح اجمالی حکمت سیاسی متعالیه نیز که در انتهای کتاب آمده، میتواند راهنمای مناسبی برای محققان این عرصه باشد.

continue_text

for_you

related_books

more