pajoohaan.ir

  درآمدی بر فلسفه مهدویت پژوهی

1000 تومان

5000 تومان

buy_printed
کتاب «در آمدی بر فلسفه مهدویت پژوهی» با قلم حجت الاسلام و المسلمین حسین الهی نژاد اعضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی در فصول پنج گانه تدوین شده است. مطلع بحث که فصل اول این کتاب است با بیان کلیاتی از مباحث مربوطه آغاز گردیده است. در فصل دوم به مفهوم شناسی فلسفه و ارتباط آن با فلسفه های مضاف پرداخته شده است. در فصل سوم تبیین فلسفه مضاف و اقسام آن مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. در فصل چهارم به چیستی مهدویت، مهدویت پژوهی، فلسفه مهدویت و فلسفه مهدویت پژوهی اشاره شده است و در آخرین فصل که فصل پنجم این کتاب می باشد به بحث چیستی مهدویت پژوهی از نظر حوزه دانشی پرداخته شده و در این قسمت حوزه مهدویت پژوهی با چهار حوزه دانشی نظیر علم، رشته، میان رشته و گرایش مورد تطبیق و ارزیابی قرار گرفته است و در آخر مطالب کتاب با بیان نتیجه ای به پایان رسیده است.
این کتاب شامل فصل های زیر می باشد:
کلیات
مفهوم شناسی فلسفه و ارتباط معنایی با فلسفه های مضاف
فلسفه مضاف و اقسام آن
چیستی مهدویت، فلسفه مهدویت، مهدویت پژوهی و فلسفه مهدویت پژوهی
چیستی مهدویت پژوهی از نظر حوزه معرفتی

continue_text

for_you

related_books

more