pajoohaan.ir

  AN INTRODUCTION TO THE RIGHTS AND DUTIES OF WOMEN IN ISLAM
بازاندیشی در حقوق و وظایف زن از نگاه اسلام است. مؤلف در این کتاب در صدد است به بررسی شبهاتی بپردازد که گویا حکایت از تبعیض‌آمیزی و یا ضد آزادی بودن برخی از احکام و قوانین اسلامی در قبال زنان دارد. به باور وی، عدم شباهت‌های وظایف و حقوقی که اسلام میان زن و مرد قایل شده، به اقتضای آفرینش آن‌ها و به منظور ادامه حیات انسانی بوده است. در این کتاب، در قالب دو بخش، با رویکردی قرآنی و روایی و به تفصیل، وظایف و حقوق زن تبیین گردیده و از وجوه مختلف آزادی زن، حجاب، ازدواج و طلاق، مهریه، نفقه، ارث، وظایف متقابل زن و شوهر، فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی، خانه‌داری، هنر و حقوق طبیعی و اکتسابی او سخن به میان آمده است.

continue_text

for_you

related_books

more