pajoohaan.ir

کتاب حاضر، دربردارندۀ شرح معانی الفاظ و اصطلاحات قرآنی به ترتیب حروف الفبا است.
این اثر در ادامه مجلدات قبل به شرح و بررسی زوایای الفاظ و اصطلاحات قرآنی پرداخته شده و تمامی الفاظ و اصطلاحات مربوط به آن لفظ و اصطلاح خاص نیز معنی شده است.
به عنوان مثال در تبیین واژه «الحکم» به شرح و بررسی تمامی واژگان مرتبط با این اصطلاح و احکام فقهی، تاریخی، اعتقادی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی مربوط به آن پرداخته شده و آیات قرآنی متناسب با آن ها نیز درج شده است.
نویسنده در مورد هر واژه یا اصلاح نخست آیات مربوط به آن را ذکر نموده و سپس توضیحاتی در مورد مفاد این آیات با محوریت آن لفظ یا اصطلاح ارایه نموده و موضوعی را برای مفاد و محتوای آیه مورد نظر، بیان کرده است. وی برای شرح این واژگان و اصطلاحات، به لغت نامه ها و تفاسیر مختلف مراجعه کرده و برای تبیین بیشتر مفاد آن ها از آیات دیگر قرآن و نیز روایات نیز بهره گرفته است.

continue_text

for_you

related_books

more