pajoohaan.ir

انسان کامل نگین انگشتر خلقت و مظهر اوصاف الهی است، از این رو شناخت او در واقع شناخت همه زیبایی­های آفرینش و صفات متعالی حق خواهد بود، گرچه ساحات وجودی انسان کامل به گستره اسماء و صفات الهی است و لذا معرفت همه ساحا وجود او به آسانی میسور نخواهد بود، ولی در آموزه­های عرفانی به خصوص عرفان امام خمینی جلوه­ای از اوصاف آن یگانه خلقت به زیبایی تجلی کرده که در این پژوهش بازخوانی و تبیین شده است. «تا چه قبول افتد و چه در نظر آید».

continue_text

for_you

related_books

more