pajoohaan.ir

آدمی می‌پرسد برای آموختن و راه یافتن و این، حق اوست. مهم، جستن پاسخی است درست و استوار و فراگیر و برآمده از چشمۀ زلال دین. فرهنگی که به این پرسشگری بها دهد و در مسیر چگونه زیستن، روان و زیبا و خردمندانه به آن پاسخ گوید، پایدار می‌ماند و پویا و پیشرو. کتابچه‌های رهنما سپهری است از ستاره‌های روشنگر برای این‌گونه پرسش‌های روشنی جو.
این گنجینه، پیشکش ماست به سرسپردگان و آستان بوسان امام مهربانی، علی بن موسی الرضا(ع).

continue_text

for_you

related_books

more