pajoohaan.ir

  روزنوشت های سارا-pdf

1000 تومان

5000 تومان

buy_printed
آنچه پیش رو دارید را می‌توان راهنمایی برای حرکت در مسیر دستیابی فضاهای معتدل و راه‌های منطقی به شمار آورد. در هر بخش ابتدا داستانی کوتاه در قالب روزنوشت‌های اینترنتی نوجوانی به نام سارا روایت شده است. او در تلاش است با پدرش در موضوعات مختلف مرتبط با فضای مجازی به تفاهم برسد. پدر نیز که قصد و نیت او را درک کرده است او را در این مسیر همراهی می‌کند. در ادامه توضیحاتی ارائه شده است که می‌تواند تصور شما را از موضوع آن بخش را روشن‌تر کند. امیدواریم این کتاب یاریگر در راه بهره‌مندی صحیح از امکانات فضای مجازی باشد.

continue_text

for_you

related_books

more