pajoohaan.ir

تنها راه برون رفت از ظلم، سلطه، استعمار، تبعیض، تجاوز، زورگویی، استبداد، فقر، فساد و بسیاری ازرفتارهای ناشایست، که در سیاست جهانی امروز قابل مشاهده است، عمل به پیام مشترک تمام انبیایالهی است که: (أن اعبدواالله واجتنبوا الطاغوت) و ...؛ تأمین همه اینها از مسیر توجه به قرآن و سیرهسیاسی نبوی(ص) فراهم می شود. چیزی که به نظر میرسد، برای نخستین بار، در اثر حاضر فراهمآمده است.

continue_text

for_you

related_books

more