pajoohaan.ir

  شیوه های کنترل غریزه جنسی از نظر اسلام
شناخت انسان تأثیر شگرفی در عملکرد او دارد. با تفاوت نگرش‌ها، جوامع برخوردهای مختلفی با انسان دارند. یکی از ابعادی که همواره انسان ها با آن درگیر بوده‌اند، بعد جنسی می باشد. جوامع غربی اساس را بر اصالت جنسی نهاده اند، ولی اسلام محدودۀ خاصی برای آن قائل گشته و راهکارهای مختلفی برای کنترل صحیح آن ارائه نموده است.در این کتاب سعی شده، بر اساس آیات و روایات این راهکارها معرفی و ارائه گردد تا فرد و جامعه با پرهیز از راه‌های انحرافی و بهره گیری صحیح از لذت‌های دنیوی، سعادت دنیا و آخرت خود را تأمین نمایند.

continue_text

for_you

related_books

more