pajoohaan.ir

  اسوه های علمی و پیرایه های خرافی داستان یوسف پیامبر(ع)
نوشتۀ حاضر که به بهانۀ مطرح شدن دوبارۀ داستان حضرت یوسف در جامعه پس از پخش سریال « یوسف پیامبر » تهیه شده به برخی از نقل‌های ساختگی در این حوزه پاسخی مناسب گفته است. هرچند این کار به عنوان آخرین کار مطرح نیست، در این موقعیت می تواند به برخی شبهات مطرح در این زمان پاسخ گوید.

continue_text

for_you

related_books

more