pajoohaan.ir

  بازار مسلمانان: آداب و مقررات

800 تومان

4000 تومان

buy_printed
انسان موجودی اجتماعی است و برای برطرف نمودن نیازهای خویش نیازمندِ ارتباط با دیگران است و برای به دست آوردن خدمات دیگران روش‌های مختلفی را به کار بسته است. ماندگارترین آنها داد و ستد می باشد که در هر دوره کمال یافته و امروزه به اوج خویش رسیده است.

continue_text

for_you

related_books

more