pajoohaan.ir

  همایش ملی مناسبات روحانیت و نسل جوان 4
مجموعه نشست‌های تخصصی همایش ملی مناسبات روحانیت و نسل جوان است که در مهرماه 1388 شمسی در اصفهان، تهران، مشهد و قم برگزار شده است. در این نوشتار اهداف و عناوین و محورهای همایش فوق‌الذکر گردآوری شده است. این همایش با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روحانیت و نسل جوان در تعامل با یکدیگر و شناسایی آسیب‌ها و تهدیدهای معطوف به مناسبات بین روحانیت و نسل جوان برگزار شده و محورهای مهم ارایه شده در آن الگوی مطلوب مناسبات روحانیت و نسل جوان، عوامل و بسترهای تقویت مناسبات روحانیت و نسل جوان، آسیب‌شناسی تعامل روحانیت و نسل جوان، تعامل روحانیت و جوانان جهان اسلام و گروه‌های مرجع و نسل جوان است که در نشست‌های مختلف در تهران، قم، مشهد و اصفهان ارایه شده است.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
جلد اول:
بخش اول: تعامل روحانیت و جوان
بخش دوم:جوان در چشم انداز روحانیت
جلد دوم:
بخش سوم : رسالت روحانیت در برابر جوان
بخش چهارم: آسیب شناسی تعامل روحانیت و نسل جوان

continue_text

for_you

related_books

more