pajoohaan.ir

  همایش ملی مناسبات روحانیت و نسل جوان 2
همایش ملی مناسبات روحانیت و نسل جوان در مهرماه 88 در سالن همایش های دفتر تبلیغات برگزار شد که محصولات مکتوب این همایش دو فصلنامه و چهارجلد کتاب می باشد .
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
بخش اول:دیدار با مراجع
بخش دوم:مصاحبه با برگزارکنندگان همایش
بخش سوم:مصاحبه با صاحب نظران حوزوی
بخش چهارم:مصاحبه با صاحب نظران دانشگاهی

continue_text

for_you

related_books

more