pajoohaan.ir

واقعه عاشورا در طول تاریخ اسلام به جهات گوناگونی مورد توجه قرار گرفته و پرسش هایی را در پیداشته که یکی از اساسی ترین آنها میزان اتقان و استحکام داده های تاریخی این واقعه است. پژوهش حاضر با نقد و بررسی منابع مربوطه، درصدد پاسخ گویی به آن برآمده و کوشیده تا راهی پیش روی اهلتحقیق و عاشوراپژوهان قرار دهد.

continue_text

for_you

related_books

more