pajoohaan.ir

  مهدویت و آینده پژوهی : مجموعه مقالات
اثر حاضر مجموعه مقالاتی درباره مهدویت و آینده پژوهی به قلم صاحب نظران، پژوهشگران و آینده پژوهان است و بر این موضوع ها بنیاد دارد: تشابهات و تمایزات مهدویت و آینده پژوهی، کاربرد روش های آینده پژوهی در مهدویت، مؤلفه های آینده پژوهی در انتظار، آینده پژوهی در قرآن و روایات. آینده پژوهی مطالعۀ نظام مند آینده های ممکن، محتمل و مرجّح و بررسی دیدگاه ها، جهان بینی ها و اصول بنیادین آینده است که می تواند در خدمت ترویج و تبیین معارف دینی به خصوص اندیشه سترگ مهدویت قرار گیرد، مهدویت نیز که چراغ راه آینده است، می تواند در بسط و تعمیق آینده پژوهی دینی نقشی بسزا ایفا کند.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
بررسی نسبت مهدویت پژوهی و آینده پژوهی
مهدویت محور آینده پژوهی دینی
مؤلفه های آینده پژوهی در آموزه انتظار
آینده پژوهی موعودگرا و تصویرپردازی از جامعه آرمانی
آینده پژوهی و مهدویت از چشم انداز قرآنی
نسبت مهدویت و آینده پژوهی در متون روایی
کاربرد روش های آینده پژوهی در مهدویت
کاربرد روش های چشم انداز در مهدویت پژوهی
مهدویت: روند هویت یابی مهدوی در عصر جهانی شدن

continue_text

for_you

related_books

more