pajoohaan.ir

  مسیحیت و مسئله ذهن و بدن : مجموعه مقالات

6000 تومان

30000 تومان

buy_printed
به جهت اهمیت مباحث انسان شناسی و نفس شناسی از دیدگاه اسلام و دیگر ادیان، به ویژه ادیان ابراهیمی و نیز تأثیر فلسفه نفس بر مباحث الهیاتی، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی بر آن شد تا مطالعاتی را در حوزه فلسفه نفس آغاز کند. کتاب مسیحیت و مسئله ذهن و بدن مجموعه مقالاتی گزینشی از فیلسوفان مسیحی است که می کوشند از متون و آموزه های مسیحی (که برخی از آنها با متون و آموزه های اسلامی نیز همسانی دارند)، به ویژه آموزۀ معاد و زندگی پس از مرگ، تبیین یا روایتی مبتنی بر دیدگاهی دوگانه انگارانه یا مادی انگارانه دربارۀ نحوۀ وجود انسان به دست دهند. در این دیدگاه ها، تلاش بر این بوده است تا لوازم برخی متون و آموزه ها در مسئله نفس شناسی (مادّی یا مجرّدبودن نفس انسان) بررسی شود و در مواردی تصریحات متون اشاره شده، تبیین گردیده است. کتاب حاضر از دو بخش «مسیحیت، دوگانه انگاری و مادی انگاری» و «دیدگاه هایی درباره معاد» تدوین یافته است که هر بخش، به مقدمه ای کوتاه از چارلز تالیور ـ فیلسوف دین معاصرـ آراسته می باشد.
این کتاب شامل فصل های زیر می باشد:
بخش اول: مسیحیت، دوگانه انگاری و مادی انگاری
بخش دوم: دیدگاه هایی درباره معاد

continue_text

for_you

related_books

more