pajoohaan.ir

اثر حاضر با هدف تحلیل و بررسی تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر با رویکرد اندیشه ای فراهم آمده است. رویکرد اندیشه ای حاکم بر پژوهش باعث شده است تا از سویی به وزن واقعی هر یک از نیروهای درگیر در صحنه سیاسی ایران معاصر توجه شود و از سوی دیگر نشان دهندۀ نقش مذهب، به عنوان مهم ترین نیروی اثر گذار در تحولات ایران معاصر است. نقد و بررسی دیدگاه های رقیب و نیز ارائه مباحث بر اساس یک فلسفه تاریخ تعریف شده، از دیگر ممیزات این اثر است.

continue_text

for_you

related_books

more