pajoohaan.ir

یکی از مهمترین کارویژه های قانون، کنترل قدرت، از طریق تعیین حدود و سازوکارهای اعمال آن است. نهضت عدالتخانه و سپس مشروطه خواهی تلاشی بود برای منضبط کردن قدرت در ایران. اثر حاضر، برای نخستین بار، موضوع مناسبات قدرت و قانون در تجربه مشروطه خواهی ایرانیان را مورد کندوکاو قرار داده است.

continue_text

for_you

related_books

more