pajoohaan.ir

  پیش در آمدی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی
اهمیت سبک زندگی این است که سطحی ترین لایه های زندگی را با عمیق ترین لایه های آن پیوند می دهد و از این منظر مهم ترین منبع هویت جامعه انسانی است.
اما تعریف مادی غرب از آن و در تضاد بودن آن با چارچوب اسلام و محدود شدن آن به نوعی الگوی مصرف و ترویج رسانه ها و پررنگ شدن عناصر آن در کشورهای اسلامی و هشدار مقام معظم رهبری به کاوش در این زمینه اساس این تحقیق را گذاشته است.
نویسنده با نقد و بررسی دیدگاه های جامعه شناسانه حول این موضوع و بر اساس روایات اسلامی به تدوین شاخص های سبک زندگی اسلامی پرداخته و موانع اجرایی شدن آن را توضیح داده است.

continue_text

for_you

related_books

more