pajoohaan.ir

  رویدادهای تاریخ اسلام (جلد اول)
اثر حاضر، کتاب تاریخی نیست، بلکه شناسه رویدادهای تاریخ اسلام است که به ترتیب سیر زمانی از سال اول هجرت پیامبر تا سال ۲۵۰ ق ( ۶۲۲ ۸۶۵ م) تنظیم شده؛ یعنی از زمان شکل گیری دولت اسلامی تا زمانی که از شکوفایی باز ایستاد و راه سقوط و تجزیه را پیش گرفت.این شناسه مهم ترین رویدادهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و عمرانی را که در این دوره رخ داده دربردارد. بدان امید که طرحی روشن برای شناخت فراگیر سیر تاریخ اسلام و فراز و نشیب و درنگ دررویدادهای آن باشد.وقایع هر سال هجری و مقابل آن سال میلادی در بخش جداگانه آمده و میان حوادث تاریخی، سیاسی،اجتماعی، عمرانی و وقایع نظامی جهت غزوه ها، جنگ ها، کشورگشایی ها و شورش ها تفاوت نهاده شده و نیز در آن از بزرگان زن و مرد در گذشته هر سال و از خلفا، امرا، رهبران، قهرمانان جنگها و فتوحات، و نیز از فقها، محدثان، قراء و متکلمان و از نویسندگان، شعرا و حکما پزشکان ومهندسان و اخترشناسان و منجمان سخن به میان آمده است؛ همه آنان که تاریخ را ساخته و روند آن رارهبری کرده اند و رویدادهای تاریخ به نام و کار آنان گره خورده است.

continue_text

for_you

related_books

more