pajoohaan.ir

کتب روایی شیعه، مشتمل بر روایاتی مرتبط با عرصه سیاست و حکومت است که در عرصه مدیریت امور جامعه کاربرد دارند‌؛ بخش مهمی از این میراث روایی، احادیثی است که حضرت علی(ع) به عنوان حاکم اسلامی در امور چون (هدایت و تدبیر جامعه)، (دیدگاه های شریعت در خصوص ارکان و مؤلفه‌های حکومت)، (تبیین اخلاق سیاسی حاکم و کارگزاران) و (عوامل مؤثر در زوال و بقای حکومت دینی)، بیان کرده است. این تحقیق در صدد است با گزینش روایات، نظامی از روایات تخصصی گستره سیاست را به محققان، سیاستمداران، کارگزاران و حاکمان اسلامی بنماید.

continue_text

for_you

related_books

more