pajoohaan.ir

  امامت و رهبری در نگاه عقل و دین
کتاب حاضر با رویکرد جدید و بر مبنای براهین و استدلالات عقلی و نقلی به تبیین و بسط مبحث امات پرداخته و کوشیده با قلمی روان و رسا، تحلیلی صائب از این موضوع اعتقادی ارائه نماید. امامت یکی از اصول مذهب و از مباحث زنده و مهم معارف اسلامی به شمار می آید که همواره مورد توجه متفکران و صاحب نظران اسلامی بوده است. مبحث امامت تنهای رویکردی نقلی و تاریخی صرف نیست، بلکه بحثی عقلی است که علمای مختلف چون فلاسفه، متکلمان و عرفا، از این زاویه به آن نگریسته و درباره آن بحث و تأملات زیادی انجام داده اند.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
فصل اول:مفاهیم و کلیات
فصل دوم:شرایط کلی امامت
فصل سوم: فلسفه امامت
فصل چهارم:ضرورت و اهمیت رهبری
فصل پنجم:ضرورت شناخت امام
فصل ششم:لزوم تأسیس حکومت
فصل هفتم: دلایل امامت علی(علیه السلام)
فصل هشتم:صفات ویژه علی(علیه السلام)
فصل نهم:امامت دیگر امامان معصوم(علیهم السلام)
فصل دهم:امامت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)
فصل یازدهم: ولایت فقیه; تداوم امامت
فصل دوازدهم:حدود اختیارات ولیّ فقیه

continue_text

for_you

related_books

more