pajoohaan.ir

تمایل کنونی جهان به منطقه گرایی جدید، مسئله همگرایی کشورهای اسلامی را جهت حفظ هویت، ارزشها و منابع جهان اسلام مضاعف ساخته، اما محدودیت و مشکلاتی که در جهان اسلام وجود دارد، چنین غایتی را به تأخیر انداخته است. این محدودیتها چیست و چگونه میتوان از آنها عبور کرد، پرسشهایی است که این کتاب در پی پاسخ به آنهاست.

continue_text

for_you

related_books

more