pajoohaan.ir

  جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد

40080 تومان

78000 تومان

buy_printed
فلسفه علم و فلسفه دین ، ره آورد نگاه بیرونی به علم و دین است . این نگاه به فقه (فلسفه فقه ) در حال تکوین می باشد و از زمرهء مباحث مهم آن تأثیر علم کلام بر اجتهاد است ;تأثیری که فقه را به سوی فربهی و پویایی بیشتر، سوق داده است . در این کتاب تلاش شده است ضمن شناسایی و بررسی دیدگاه های کلامی تأثیرگذار بر اجتهاد، با ذکر شواهد ونمونه ها تأثیر آن ها نشان داده شود.

continue_text

for_you

related_books

more