pajoohaan.ir

تقلید راهی کلیدی برای فهم احکام شرعی است. این مفهوم در فضای تخصصی امروزین بیش از آن که توصیف گر رفتاری ساده باشد که در آن گروهی به شنیدن و عمل کردن به رأی کسی رضایت می دهند بستری است برای دست یابی به فهمی عقلایی تر و تضمین یافته تر از احکام شارع و شکستن مرزهاب نامرئب ذهنیت های فریبنده و غیر تخصصی.

پرسش از فقیه قدمتی همسان با ظهور فقه دارد. نگاهی به مجموعه نسبتاً فربه و فراخ مبحث تقلید در کتب فقهی شیعه و سنی نشان میدهد که این مقوله در فقه اسلامی جایگاهی فراتر از یک فرع ساده فقهی را احراز کرده است.


بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

بخش اول: کلّیّات

بخش دوم: تقلید در عقاید

بخش سوم: تقلید در فروع دین

continue_text

for_you

related_books

more