pajoohaan.ir

این کتاب مروری اجمالی به سیر تفکر شیعیان دوازده امامی از عصر حضور تا ظهور صفویه است و بنا دارد مکتب ها و آرا و اندیشه های شیعیان و سیر تطور آنها را تبیین کند. اندیشه شیعه امامیه فراز و نشیب های زیادی داشته است. بررسی این اندیشه، گذشته از آنکه ما را با اندیشه گذشتگانمان آشنا میکند، نقشه راهی فرا روی ما قرار می دهد تا تفکر بزرگان این مذهب به خصوص امامان معصوم را پی گیریم و به کار بندیم، تفکری که در طول تاریخ با عقل گرایی عجین بوده است.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
فصل اول: دوران حضور
فصل دوم: مکتب قم
فصل سوم: مکتب بغداد
فصل چهارم: ادامه تفکر قم و بغداد در قرن ششم و هفتم
فصل پنجم: خردگرایی فلسفی (فلسفه مشّاء)
فصل ششم: ورود عرفان ابن عربی به شیعه

continue_text

for_you

related_books

more