pajoohaan.ir

  هست ها و بایسته های فلسفه اسلامی: ظرفیت شناسی و تولید علم
فلسفه یکی از مولفه های تمدن بشری است که از همان سده های اولیه در تمدن اسلام حضوری پر رنگ داشته است.این شاخه ی

فکری که با روشی عقلانی و برهانی در جستجوی حقیقت است، در جهان اسلامی متناسب با شرایط و اوضاع جامعه اسلامی در

قالب«فلسفه اسلامی» بخشی از سنت فکری و فرهنگی تمدن اسلامی را تشکیل می دهد.

فلسفه اسلامی در دامان خود صدها فیلسوف و حکیم را پرورش داده و هزاران اثر اعم از کتاب و رساله را پدید آورد که بخش بزرگی

از هویت فکری ما را تشکیل میده؛ با این حال پویایی و پایایی فلسفه اسلامی نیازمند ظرفیت شناسی، بازشناسی، آسیب شناسی و

بازسازی آن مطابق شرایط روز است؛ از این روی این اثر بعد از کتاب درآمدی بر چیستی فلسفه اسلامی، با هدف ظرفیت شناسی

و بررسی کاستی های موجود و ترسیم فضای مطلوب تدوین گردید و به طالبان حکمت اسلامی اهدا شد.

continue_text

for_you

related_books

more