pajoohaan.ir

تغییرات اجتماعی در جوامع امری واضح و گریزناپذیر ات که با شناخت منبع تغییرات، عوامل مؤثر بر آنها، شرایط و چگونگی برخورد صحیح با این تغییرات، می توان آسیب های احتمالی را که ممکن است آنها به جامعه برسانند، تبدیل به فرصت نمود و در جهت رشد و اعتلای جامعه از آن بهره برد.

بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

فصل اول : کلیات

فصل دوم : شناخت تغییرات اجتماعی

فصل سوم : شرایط و عوامل تغییرات اجتماعی

فصل چهارم :روش های تغییرات اجتماعی

فصل پنجم : پیامدها و آثار تغییرات اجتماعی

فصل ششم : موانع تغییرات اجتماعی

فصل هفتم : یافته ها و نتایج

continue_text

for_you

related_books

more