pajoohaan.ir

قرآن به عنوان کتابی برخاسته از سنّت شفاهی و رشد و نموّ یافته در فضایی گفتاری آنگاه که در قالب متن درآید، به علّت در اختیار نداشتن ساز و کار زبان شفاهی، ... در وهله نخست گسسته به نظر آید ... قرآن نمونه تمام عیار زبانی شفاهی است که با حدّاقل سازگاری به متن نوشتاری تبدیل شده است.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
فصل اول : طلیعه
فصل دوم : روش ها و سبک های ترجمه
فصل سوم : قرآن: ترجمه پذیر یا ترجمه ناپذیر؟
فصل چهارم: زبان قرآن؛ گفتاری یا نوشتاری؟
فصل پنجم:ارتباط در بستری مذهبی
فصل ششم :خطاب و ساختارهای خطابی از منظر تعدد زبانی
فصل هفتم: انواع خطاب در قرآن
فصل هشتم : تغییر مخاطب در قرآن

continue_text

for_you

related_books

more