pajoohaan.ir

علم، عقل دین کتابی است که در آن نویسنده نسبت علم و دین و پیامدهای نگرش علمی را برای دین باز می گوید. پیام اصلی نویسنده که خود از روحانیون آیین مسیحیت است این است که الهی دانان معمولا و غالبا بدون آنکه در علم و رهاوردهای نگرش علمی نقادانه بنگرند، آن ها را تنقیح ناشره و غیر نقادانه در الهیات به کار برده اند. اگر علم و دین را نسبتی هست، که وی معتقد است هست، باید این نسبت هوشمندانه و آگاهانه و نقادانه باشد.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
1.اقتدار حواس
2. روی تافتن از اقتدار
3 .روی آوردن به خردگریزی
4.علم، دین، عقلانیت

continue_text

for_you

related_books

more