pajoohaan.ir

انتخابات در جامعه امروز به عنوان یکی از رایج ترین شیوه های مشارکت مردم به رسمیت شناخته شده است. عرصه های مختلف آن مانند انتخاب نوع نظام سیاسی، کارگزاران و حاکمان از موارد قابل بررسی در این حوزه به شمار میرود. بیش از یکصد سال از ورود مفاهیم جدید ازجمله انتخابات به ایران اسلامی میگذرد و این موضوع جایگاه مهمی در تصمیمگیریهای کلان نظام جمهوری اسلامی پیدا کردهاست؛ اما تا کنون پژوهش فقهی درخور توجهی دراینباره انجام نشده است؛ از اینرو پژوهش حاضر باروش اجتهادی به بررسی فقهی انتخابات در عرصه های مختلف نظام سیاسی اسلام پرداخته است.

continue_text

for_you

related_books

more