pajoohaan.ir

  تهیۀ الگوی سلامت روانی بر اساس شاخص های الگوی اسلامی ایرانی-pdf
هدف از پژوهش حاضر، کشف شاخص های الگوی اسلامی _ ایرانی سلامت روانی و عوامل مؤثر بر آن می باشند. روش انجام پروژه: مطالعات پیشین این پژوهشگران نشان میدهند که سلامت روانی در افراد، همانند سلامت معنوی تابعی از حفظ ارتباط سالم و ایمن به خدا می باشد که موجب قوی شدن فرد در رابطه با فشارهای روانی و عوامل تنیدگی زا در محیط زندگی میشود. این طرحوارۀ ذهنی قبلی، به پژوهشگران اجازه می دهد که به صورت منظم به جستجوی سلامت روانی در قرآن بپردازند و ملاحظه کنند که قرآن چگونه سلامت روانی را توصیف و تبیین می کند و پرورش سالم را از پرورش آسیب زا متمایز می کند. پژوهشگران حاضر برای کشف شاخص های مرتبط با سلامت روانی با استفاده از نرم افزارها و جستجوی موضوعی به استخراج آیاتی می پردازند که در مورد ایمان به خدا و مشتقات آن می باشند. منظور از ایمان، باور و اعتقاد به خدای واحدی است که در قرآن آمده است. افزون بر این، ایمان وارد شدن در حصار امن خدای رحمان است. این «حصار نمادین خدایی » شریعت نبوی است که موجب می شود انسانها وارد حریم امنی شوند و از لطمات و صدمات شیاطین، کفار، منافقین و نیروهای غیر خدایی در امان باشند. همچنین فرد مؤمن کسی است که دیگران از دست و زبان او در امان بوده و هی چگونه آسیبی از او نبینند. در تک نگاشت، مشخصات ایمان و اثرات آن که در قرآن به آن اشاره شده، آورده خواهد شد. به هر حال از آنجایی که موضوع ایمان در ارتباط با سلامت روانی مطرح می شود، لازم است به پیامدهای ایمان به اختصار اشاره شود. از پیامدهای ایمان همان گونه در قرآن آورده شده است جستجو و احساس نزدیکی به خداوندی است که در شرایط ناگوار و بحرانی موجب می شود که انسانها خود را نبازند

continue_text

for_you

related_books

more