pajoohaan.ir

دانش سیاسی کنونی ایران با وجود تلاشهای وافر جهت بهبود زندگی سیاسی فاصله بسیاری با وضعیت آرمانی خویش دارد. وضعیت متوقع دانش سیاسی در ایران چیست و چگونه میتوان از وضعیت کنونی آن راهی به سوی آینده ترسیم کرد، پرسشهایی مهمی اند که برخی از سیاست پژوهان این رشته در صدد پاسخ به آنها در این کتاب برآمدهاند.

continue_text

for_you

related_books

more